główna zawartość
artykuł nr 1

2020.08.ZP Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mieszka I 33, Szczecin, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez 24 miesiące.

Nr sprawy: 2020.08.ZP

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:30 w dniu 15.07.2020 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mieszka I (I piętro, pok. 217) w dniu 15.07.2020 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2020 roku, pod numerem 558999-N-2020

 

UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania ofert. Oferty należy złożyć do 17.07.2020 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin, ul. Mieszka I (I piętro, pok. 217) w dniu 17.07.2020 r. o godz. 11:00

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019