główna zawartość
artykuł nr 1

2020.09.ZP Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust, 8 pzp, na przedmiot zamówienia: Prace rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.

Nr sprawy: 2020.09.ZP

Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 6a pzp w ramach inwestycji pn. "Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie"

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, 70-011 Szczecin, ul. Mieszka I 33. Termin składania upływa o godzinie 10:30 w dniu 04.09.2020 r.

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Sala Konferencyjna WSPR Szczecin (pok. 217, I piętro), ul. Mieszka I 33  w dniu 04.09.2020 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2020 roku, pod numerem 576551-N-2020.

 

załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa cz. 1

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019