główna zawartość
artykuł nr 1

Szanowni Pacjenci,

zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) RODO informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz art.9 ust.2 lit. c, h ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania;
 • danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych do powyższego celu jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa;
 • administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
artykuł nr 2

Szanowny Kontrahencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mazowiecka 14;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną WSPR;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.